GASTARBAJTERRS

kako postati i ostati Gastarbajter

 

Jedini sajt koji vam je potreban ako nameravate da se selite u Nemačku

Detašman za privredna društva – Šta treba znati ako ste firma

4 najčešća pitanja o detašmanu…

Sloboda kretanja radnika je jedna od četri slobode koje uživaju građani Evropske Unije. Ona podrazumeva da se građani Evropske Unije mogu zaposliti u bilo kojoj državi članici, pri čemu je svako diskriminatorno ograničenje prema njima zabranjeno.

Pošto Republika Srbija nije članica EU za njene građane ovaj princip ne važi.

Međutim, Srbija ima zaključene bilateralne sporazume sa zemljama koje su atraktivne za našu privredu i na ovaj način stvara mogućnost da se naša preduzeća uključe u evropske privredne tokove.

Takav bilateralni sporazum o detašmanu  Srbija je zaključila sa Nemačkom. Ova saradnja predstavlja snažan podsticaj za našu privredu u pravcu podizanja konkurentnosti, rastu privrednih aktivnosti i većoj efikasnosti poslovanja.

Zato ćemo u nastavku teksta pokušati da odgovorimo na najčešća pitanja, i da damo jasnije smernice po pitanju ove saradnje.

Šta je tačno detašman?

Detašman je međunarodni sporazum dve zemlje o upućivanju radnika na rad u jednu od njih. U principu, svodi se na poseban vid poslovne saranje između preduzeća sa teritorije jedne države čiji zaposleni, na osnovu sklopljenog ugovora sa preduzećima iz druge države, izvode radove u drugoj državi.

Kao što je pomenuto, Srbija ima detašman samo sa Saveznom Republikom Nemačkom. Ovaj sporazum se odnosi na upućivanje radnika na osnovu ugovora o izvođenju radova – te se pre svega vezuje za građevinsku delatnost i sa njom povezane delatnosti (montaža, izolacija, i sl.).

Ko može da konkuriše za dodelu detašmana?

Za dodelu detašmana može da konkuriše privredno društvo sa sedištem u Srbiji koje je registrovano za obavljanje onih delatnosti za koje se dodeljuje detašman.

Privredno društvo mora da ima registrovano predstavništvo u Saveznoj Republici Nemačkoj (ili bar potvrdu nadležnog organa u Saveznoj Republici Nemačkoj da je pokrenulo postupak otvaranja predstavništva), kao i sklopljen ugovor o izvođenju radova sa partnerom na teritoriji EU.

Pored toga, da bi moglo da konkuriše za dodelu detašmana, privredno društvo mora da ispuni i sledeće kriterijume:

-Da ima minimum dva redovna godišnja finansijska izveštaja predata APR-u;

 

-Da od ukupnog poslovnog prihoda ima minimum 25% ostvarenog poslovnog prihoda u Republici Srbiji;

 

-Da mu račun nije u blokadi duže od 14 dana neprekidno u periodu od godinu dana pre podnošenja zahteva za dodelu detašmana;

 

-Da ima ostvaren ukupan prihod u visini od minimum 12 000 000 dinara prikazanog u redovnom finansijskom izveštaju predatom u APR.

 

Treba imati na umu da je broj detaširanih radnika u Saveznoj Republici Nemačkoj ograničen. Na kraju svake detašmanske godine (koja traje od 01.10 tekuće godine do 30.09 naredne godine), Nemačko ministarstvo za rad i socijalna pitanja obaveštava o maksimalnom broju detaširanih radika za narednu detašmansku godinu (tzv kontigent).

Kako izgleda postupak prijave za učešće u raspodeli kontigenta?

Zahtev za dodelu detašmana, odnosno raspodelu kontigenta podnosi se Privrednoj komori Srbije.Obrazac zahteva možete pronaći na portalu Privredne komore Srbije, a uz njega potrebno je priložiti i:

– Fotokopiju dokaza o otvorenom pretstavništvu u Nemačkoj.

– Fotokopiju ugovora o izvođenju radova na nemačkom jeziku, sa prevodom na srpski jezik, overenu od strane ovlašćenog sudskog tumača za nemački jezik.

Treba napomenuti da Privredna komora Srbije može od podnosioca da traži i dodatnu dokumentaciju kako bi utvrdila ispunjenost gore navedenih kriterijuma za dodelu detašmana.

Načelno, ukoliko podnosilac zahteva ispunjava sve neophodne kriterijume, Privredna komora Srbije će mu dati saglasnost za dodelu detašmana, nakon čega se ulazi u drugu fazu ovog postupka.

Koji su sledeći koraci nakon dobijanja saglasnosti?

Po dobijanju saglasnosti za dodelu detašmana, privredno društvo pristupa postupku upućivanja svojih radnika na rad u Nemačku – pribavljajući radne dozvole i vize u cilju zapošljavanja na osnovu ugovora o detašmanu.

Kako bi se dobile radne dozvole za zaposlene, saglasnost i propratna dokumentacija se šalje poštom ili lično u Agenciji za rad u Saveznoj Republici Nemačkoj. Kako se radi o postupku pred inostranim organima, o ovom delu postupka nećemo detaljnije pisati.

Nakon uspešno pribavljenih radnih dozvola, pristupa se pribavljanju radnih viza. Termini za podnošenje zahteva za vizu se zakazuju putem sajta Nemačkog konzulata.

Ukoliko se upućuju 5 i više radnika, moguće je zakazati termin i u Privrednoj komori Srbije po ubrzanom postupku.

Za pribavljanje vize za svakog od radnika koji je dobio radnu dozvolu neophodno je podneti sledeća dokumenta:

– Videx obrazac za podnošenje zahteva;

– Pasoš i 1 fotokopija (sa svim relevantnim stranicama);

-2 fotografije;

-Dozvola za radnike po ugovoru o detašmanu i 1 fotokopija;

-Potvrda poslodavca o zaposlenju;

-Dokaz o stručnoj kvalifikaciji i 1 fotokopija;

-Listing iz penzijskog i invalidskog osiguranja;

-Potvrda o zdravstvenom osiguranju u dovoljnoj visini;

-Taksa (35 evra za vizu za boravak do 3 meseca,  75 evra za boravak preko 3 meseca)

Nakon pribavljene vize, radnik se može uputiti na rad u Nemačku- na period za koji su radna dozvola i viza izdati.

Imajuću u vidu kompleksnost cele procedure, ovlašćenje nadležnih organa da zatraži dodatnu dokumentaciju, i činjenicu da se deo postupka odvija pred inostranim organima,preporučujemo vam da se za detašman obratite stručnjacima koji imaju iskustva u ovoj oblasti.

 

Tekst je preuzet sa sajta Statt.rs

Za više informacija o detašmanu, pravnim i poslovnim pitanjima pišite im na

office@sttat.rs ili ih kontaktirajte na broj telefona 011 328 19 14

Posao inženjera u Nemačkoj -šta treba znati

tehnički fakultet u Nemaćkoj

Šta bi trebalo da znaju inženjeri koji bi da traže posao u Nemačkoj

Posao inženjera sa iskustvom može da se nađe lako i ovde. Ali šta ako bi da potražite posao u Nemačkoj?

Postoje neke stvari koje bi inženjeri koji žele da rade u Nemačkoj trebali da znaju pre nego što počnu da traže posao.

Kao prvo, Nemačka je visoko tehnološka zemlja. Mnogo se ulaže u nauku i tehnologiju i ona je u stalnom napredku.

Zbog toga,  Nemačka ima najveći broj zaposlenih inženjera, ali i najveći udeo  inženjera u broju zaposlenih u celoj Evropi. I pored toga, inženjeri tehničkih fakulteta spadaju u deficitarna zanimanja i skoro da nema oblasti u kojoj oni ne mogu da nađu posao, naročito ako imaju radno iskustvo.

Trenutno je 21% zaposlenih inženjera starije od 55 godina, a to kod nemaca izaziva ozbiljnu zabrinutost oko njihove zamene.

tehničke nauke u Nemačkoj

Šta je po novom zakonu potrebno inženjeru da bi se zaposlio u Nemačkoj

 

Kao deficitarno zanimanje, ali i kao visokostručni kadar, inženjeri mogu da traže plavu kartu. Zahtevi za ulazak su za njih posebno niski:

1. Potrebna je diploma tehničkog fakulteta koja je priznata

2.Potrebna je ugovorena plata od minimum 39624 evra godišnje

3.Potrebno je da ima položen B2 nivo nemačkoj jezika

Dozvola koja se dobija po osnovu plave karte važi za vreme trajanja ugovora o radu a najviše 4 godine. Nakon toga vlasnici plave karte mogu da traže zahtev za obnovu plave karte ili podneti dozvolu za stalni boravak nakon 33 meseca.

 

inžinjerski sistemi

diploma tehničkih fakulteta i njihova priznatost

 

Pošto je zanimanje inženjera tehničkih nauka deficitarno u Nemačkoj, za nalaženje posla dovoljno je samo da fakultet bude priznat u Nemačkoj. To, kao i bilo koji drugi fakultet možete proveriti na  ANABIN.

Većina naših fakulteta je priznata i za nalaženje posla inženjera neće vam tražiti izjednačenje.

Izjednačenje diplome će vam eventualno trebati ako želite da se osamostalite i da potpisujete projekte kao inženjer.

 

Stručno zvanje „Inženjer“ je u Nemačkoj zaštićeno zakonom. Kao takvo ne sme se koristiti u rezimeu ili bilo gde u imenu dok se ne akredituje.

Šta je sa sertifikatima o poznavanju sistema i sl.?

 

Od toga koji je smer tehničkog fakulteta završen, mnogo je bitnije iskustvo koje je lice radilo minuih godina i koje sisteme poznaje.

Pri tome, uopšte nije neophodno da lice ima sertifikate. Ono što je njima bitno su projekti na kojima je radio i koje konkretno poslove.

Na razgovoru za posao, ne bi bilo loše da se napravi portfolio tih projekata, gde će pojedinačno objasniti svaki slučaj.

poznavanje nemačkog Jezika za posao inženjera

 

Da bi uopšte mogao da aplicira za posao inženjer bi morao da ima minimum B2 položen nivo nemačkog jezika. To je neka osnova.

Međutim, ono što je bitnije kasnije za rad je da se savladaju stručni termini.

Učenje nemačkog se nastavlja i kada lice počne da radi. Nekad će kurseve plaćati sama firma, a ne bi bilo loše i samostalno da se uči.

Problem sa jezikom koji će se verovatno javiti, pored stručnih termina je i dijalekt. Česta je situacija da se desi da se osobe iz dve različite pokrajne ne razumeju iako su nemci (kao Vranjanac i Novosađanin kad pričaju). A ako se oni ne razumeju međusobno, možete samo da zamislite kakav to problem može da bude.

 

 

BENIFICIJE I PLATA U NEMACKOJ

malo o plati

Plata visokokvalifikovanih radnika da bi uopšte aplicirali za plavu kartu mora da  bude minimum 39624 evra.

Za platu inženjera obično se dobija između 44000 pa do 65 ooo evra bruto godišnje, u zavisnosti od mesta gde se nalazi i odgovornosti posla. Neka realna plata bila bi oko 55000.

Još nešto što treba znati je da je to osnovna, ugovorena plata. To je ona o kojoj se razgovara na intervju-u za posao.

Pored plate, u zaradu ide i bonus za Božić, nekad varijabilna plata koja zavisi od učinka zaposlenog, službeni auto, i druge beneficije. Trebalo bi da na razgovoru za posao budete  upoznati i sa njima.

šta će vas sačekati na poslu inženjera

 

Kad počnete da radite, za početak će vam verovatno ponuditi ugovor od šest meseci, kao probni rad. U toku ovog perioda od vas se očekuje da se uklopite što bolje možete, a oni će vas za to vreme procenjivati.

Treba da znate, greške su očekivane, i nisu nešto što je strašno u početku. Skretaće vam se pažnja na njih, i zahtevati da ih ne ponavljate.

Od vas se najviše očekuje da pokažete trud i veliku želju za učenjem.

Budite spremni da ćete biti poslati u „vatru“ na teren vrlo brzo. Na kraju krajeva, vi ste došli da radite kod njh i oni to od vas očekuju.

Pisanje izveštaja sa terena je nešto što će vam biti svakodnevna obaveza.

zašto je dobro biti inženjer u nemačkoj

Posao inženjera u Nemačkoj nije mnogo različit od posla ovde. Ono što je različito je tehnologija kojom se radi i koja svakodnevno napreduje.

To je mogućnost da se svakodnevno uči i napreduje. Kroz neko vreme, sa toliko savladanih novih sistema i tehnologija postoji mogućnost nalaženja i boljih poslova i dobijanja veće plate.

OGLASI ZA INŽENJERE

AKO TRAŽITE POSAO INŽENJERA POGLEDAJTE

Kako do posla u Nemačkoj – slučaj samo – zapošljavanja

A šta ako hoćete da započnete sopstveni posao u Nemačkoj?

 

Još jedan način da radite u Nemačkoj je da osnujete svoju firmu, odnosno da se samozaposlite. Samostalni posao nudi mnogo izazova bilo gde da ga osnivate. Ali kada se osniva u stranoj zemlji, postoje i neke otežavajuće okolnosti koje morate da prevaziđete kao i dodatna birokratska pravila.

Pa hajde da se malo pozabavimo i time šta bi trebalo da znate ako hoćete da osnujete svoj posao u Nemačkoj.

Boravišna dozvola

Samozapošljavanj je nužno povezano sa dozvolom boravka. Neke boravišne dozvole se daju sa pravom na rad, dok druge ne.

Recimo da ste dobili dozvolu kao visokokvalifikovani stručnjak, vi samim tim dobijate i pravo da radite.

Međutim, ako vaša dozvola proističe iz nekog dugog osnova, kao što je recimo spajanje porodice, vi za početak nemate ovo pravo. Ali ako želite da ovo ograničenje nekako ukinete, najbolje bi bilo da potražite pravnu pomoć.

Opet, može se desiti da vam se da ograničeno pravo, u smislu delatnosti koje možete da obavljate ili geografskog područja.

ekonomska isplativost

Pre nego što budete mogli da otvorite firmu u Nemačkoj, morate da dokažete da za to postoji određena ekonomska isplativnost.

To se dokazuje prilaganjem dokumentacije lokalnoj kancelariji za strance, a nakon toga i u lokalnoj privrednoj komori da li je ekonomski isplativo.

Ako se vaše samozapošljavanje smatra prihvatljivim, možete da dobijete dozvolu boravka, a sa njom i dozvolu za rad, odnosno samozapošljavanje.

 

Priznavanje stranih kvalifikacija

Kao visokostručan profesionalac, koji želi da radi posao koji će da ima pozitivan učinak na Nemačku ekonomiju imate veliku šansu da lako dobiti dozvolu.

Međutim, pre toga trebalo bi da proverite koliko je vaša kvalifikacija priznata u Nemačkoj.

Za ovu informaciju bi najbolje bilo da se obratite Nemačkoj saveznoj vladi.

 

Klasifikacija delatnosti

U zavisnosti od vrste posla kojom planrate da se bavite, razlikovaće se i klasifikacija delatnosti.

Razlikuju se tri vrste

Slobodni profesionalci

To su oni koji imaju akademsko obrazovanje, kao što su: farmaceuti, lekari, pravnici…

zanati

U njih spadaju sve ostale profesije, kao što su mesari, berberi, cvećari…

 

slobodnjaci

Profesije kao što su pisci, umetnici, konsultanti…

 

Od ove klasifikacije, zavisiće vaša poreksa obaveza, ali i to da li će vam biti potrebne i koje licence, kao i da li će biti potrebno da budete član neke komore ili profesionalnog „udruženja“.

Recimo da želite da se bavite trgovinom…. Kao prvo, morali bi ste da se obratite lokalnoj kancelariji za trgovinu (Gewerbeamt).

Nakon toga morali bi ste da se registrujete preduzeće i dobijete potvrdu o registraciji.

Ali da bi ste dobili potvrdu o registraciji, pre svega morate da dokažete da ste kvalifikovani za vođenje posla kao i da ste pouzdani.

A sama registracija vas obavezuje da plaćate lokalni porez na trgovinu, i morate da budete član privredne komore i plaćate godišnju članarinu.

slobodna firma

 

Ako želite da se bavite zanatima, možda ćete morati prvo da ispunite nemačke kriterijume za određeni zanat.

Slobodnjaci su zanimanja koja uvek imaju nešto drugačije kriterijume za zapošljavanje.

Zbog svega ovog, vrlo je važno da se nađe stručni savet vezan za samozapošljavanje u Nemačkoj. Zakoni, pravila, propisi i procedure se stalno menjaju, zato da bi izbegli nesporazume sa vlastima obratite se stručnjacima.

Nemačko ministarstvo ekonomije i tehnologije ima na sajtu vrlo korisne informacije na engleskom.

Preporučuje se da se pre nego što krenete u pustolovinu samozapošljavanja konsultujete stručnjake za boravišne dozvole, poreske, radne i poslovne zakone.

Pročitajte i kako se traži posao…

kako naći posao u Nemačkoj preko agncije

kako naći posao u nemačkoj – samostalno traženje posla

Kako naći posao u Nemačkoj- slučaj ujka iz Nemačke

 

Svako ima nekoga ko je u Nemačkoj. Rođak, prijatelj, komšija…

I vrlo često je očekivanje onih koji žele da odu tamo veliko u pogledu njihovih mogućnosti.

Često se čuje, može da pomogne, ali neće…

A da li je to baš tako?

 

Kakva je prednost imati nekoga u nemačkoj pri traženju posla

„Ukratko, ne toliko velika kao što mislite.

Zaboravljaju svi da je rodjak u Nemačkoj i dalje za njih stranac.

Ono što on može je da ponudi svom poslodavcu preporuku za posao za vas.

Ako se u firmi u kojoj on radi otvori radno mesto, on može da vam javi odmah i može svom šefu da kaže za vas. Ako je šef blizak sa vašim rođakom, veća je verovatnoća da će vas odmah pozvati na razgovor.

Druga varijanta je da rođak ima svoju firmu tamo. Ako je to slučaj, vrlo vrovatno će želeti da zaposli „jugoviće“. On može da traži od Savezne uprave za zapošljavanje vas kao radnika sa određenim obrazovanjem koje imate, a koje je u skladu sa njegovom potrebom.

Ako mu dozvole dobićete odobrenje za ulazak i sa njim možete da aplicirate za vizu.

Ako spadate u stručnu radnu snagu imaćete više šanse da dobijete odobrenje.

Ono što je isto je da morate da znate nemački jezik i da imate položen sertifikat o poznavanju jezika.

Stručno obrazovanje mora da bude nostrifikovano. Ako vam nije potpuno priznata diploma, poslodavac za vas mora da uradi program osposobljavanja na radnom mestu, na kome ćete da steknete neophodne kompetencije.

 

ako planirate da radite na radnim mestima kao ne kvalifikovana radna snaga

Kao ne kvalifikovani radnik u Nemačkoj nemate mnogo šanse za posao osim ako nisu neka dificitarna zanimanja kao što su trenutno vozači.

U svim drugim slučajevima, možete da dođete samo na turističku vizu i radite „na crno“. To podrazumeva da čuvate dete vašem rođaku, pomažete mu u održavanju domaćinstva ili radite neke šegrtske poslove. Radnu dozvolu ne možete da dobijete u ovom slučaju tako da radom rizikujete da vas kazne i deportuju.

Pomoć koju možete da očekujete od „rođaka“ je da vas preporuči za posao nekom poslodavcu. Sve ostale korake pri zaposlenju moraćete da prođete potpuno isto.

Ono što ćete najverovatnije moći da očekujete od svog rođaka je privremeni smeštaj i pomoć oko nekih tehničkih stvari.

Trenutno zbog situacije sa pandemijom korone, ulazak na turističku vizu se ne preporučuje, kao što ni ambasada ne daje vize osim za visokostručni kadar

Sa pasošem EU vaši izgledi za zaposlenje su mnogo veći nego bez njega, pa je i lakše da vam se pomogne oko nalaženja posla.

Zato ako tražite posao u Nemačkoj pogledajte i

Kako se samostalno traži posao u Nemačkoj

Kako se traži posao u Nemačkoj preko agencije

Kako naći posao u Nemačkoj – slučaj agencija za zapošljavanje

 

Ako želite da veći deo posla oko potrage za zaposlenjem uradi neko umesto vas, ne bi bilo loše da razmislite o agencijama za zapošljavanje u Nemačkoj.U ovom tekstu konkretno, kad kažemo agencije za zaposlenje u Nemačkoj, mislimo na naše agencije koje se time bave.

 

šta je agencija za poslove u nemačkoj

Vrlo jednostavno, to su agencije koje u ime Nemačkih poslodavaca traže radnike za određene poslove. Oni imaju ugovore sa više poslodavaca, pa stim u vezi i mogućnost da ako ne prođete kod jednog poslodavca, probate kod drugoga.

Bitno je da proverite da li su agencije koje kontaktirate upisane u registar za tu vrstu delatnosti da bi ste bili pravno zaštićeni

Agencija u zamenu za naknadu prolazi sa vama neke od koraka koje treba da prođete na putu do zaposlenja u Nemačkoj.

Kako samostalno naći posao u Nemačkoj

Učenje jezika

Kako je nemački jezik i priznati sertifikat preduslov za bilo koji posao u Nemačkoj ovo je i logično prvi korak.

Naravno da agencija neće da nauči nemački jezik umesto vas. Ali ako ste ozbiljan kandidat, odlučan u nameri da radi posao za koji oni mogu da vas povežu, neke agencije će se ponuditi da iskreditiraju vašu školu jezika.

nostrifikacija diplome

Svu papirologiju oko priznavanja diplome u Nemačkoj, agencija može uz naknadu  da odradi umesto vas. Time vas oslobađa stresa oko toga da nešto ne uradite kako treba, naročito ako niste dovoljno sigurni u svoj nemački jezik.

traženje posla

Agencije, kao što je već rečeno, sarađuju sa Nemačkim poslodavcima, i imaju na lageru više radnih mesta od jednom, ili su upućeni odmah čim se radno mesto pojavi.

Time ste vi u situaciji da za vaše budući posao možete da aplicirate kod više poslodavaca.

procedura za vizu

Imate potpuni oslonac na pripremu dokumenata i rezervaciju termina za vizu. Pošto je agencija u kontaktu sa vašim poslodavcem, preko njih ćete obezbediti Vorabzustimmung (odobrenje za ulazak), a oni su zaduženi i da vam obezbede boravišnu dozvolu za rad.

 

smeštaj u nemačkoj

Za prvo vreme, trebalo bi da imate obezbeđen smeštaj u Nemačkoj. To su privremeni smeštaji i značiće vam dok ne dođe vaša porodica, pa morate da nađete veći stan.

 

Kako se traži stan u Nemačkoj

Ako idete da radite kao lekar, obično će vas smestiti u smeštaj bolnice, dok ne budete u morali da uzmete stan sa više kvadrata.

treba znati

Pre nego što potpišete bilo kakav ugovor sa agencijom, proverite koji su uslovi ugovora. Koje su obaveze agencije prema vama, kao i koje su vaše obaveze prema agenciji.

Ako mislite da je dovoljno samo da se dokopate Nemačke i posle ništa nije bitno nije baš tako. Vaš ostanak u Nemačkoj zavisi od vašeg ugovora o radu, a samim tim i ugovora sa agnicijom.

Ima agencija koje zapošljavaju i na određeno vreme, najčešće u domovima za negu starih.U tom slučaju možete da birate na koji period želite da idete, mesec, dva… Tako, ako vam je problem razdvajanje od porodice, ovo bude kao neko među rešenje. Naravno, ovo kao opcija najčešće postoji kod onih radnika koji imaju pasoš EU.

za koga je traženje posla preko agencije

-Hteli bi ste da odete što pre

-Niste bas pri novcu

-Niste sigurni da bi ste se snašli sa papirologijom

-Želite da neko uradi umesto vas većinu stvari

-Želite da imate nekoga kome ćete da se obratite ako imate neki problem

Kako naći posao u Nemačkoj- samostalno traženje posla

Koraci pri traženju posla u Nemačkoj

 

Recimo da ste rešili da posao potražite u Nemačkoj. Znate da se tamo traži vaša struka, bićete bolje plaćeni, sviđa vam se kako je uređena zamlja… Kakav god da je vaš razlog, pre nego što uopšte počnete da maštate o tome, trebalo bi da budete svesni da se to ne može desiti preko noći. Postoje koraci koje mora svako da prođe, a koliko će vaš put biti dugaćak zavisi će pre svega od toga koje ste od njih prošli, odnosno od koje polazne tačke krećete.

Zato hajde da se malo bolje upoznamo sa njima.

 

1.MORate da naučite nemački jezik

Da, morate da znate jezik. I ne samo da ga znate, već i da imate položen sertifikat koji je priznat u  Nemačkoj i koji to dokazuje.

 

Koliko će ova faza trajati zavisi i od toga kojim tempom i kako učite. Na raspolaganju su vam više opcija.

Koliko dobro treba da poznajem Nemački i kako da ga naučim

Možete da učite samostalno

Svakako je najjeftinija varijanta i realno sa obzirom na resurse koji se mogu naći na internetu potpuno besplatno, ni malo nije ni nemoguća opcija.

Ako ste potpuno posvećeni učenju, provodite nekoliko sati dnevno učeći i obnavljajući, lako možete sami da savladate jezik i gramatiku. Kasnije, kada budete dovoljno sigurni prijavite se za polaganje testa koje možete da polažete ovde u nekim školama jezika ili u samoj Nemačkoj.  Na kraju platićete samo test koji polažete.

Postoje licencirani centri za polaganje kod nas i lako ih možete naći na internetu.

 

Učite nemački u školama jezika

Ako mogu da naučim sam, šta će mi škola, pitate se.

Zato što je uvek bolje da učite uz mentorstvo nekoga ko poznaje jezik i koji vam može odmah ukazati na greške. Recimo da nešto naučite da pogrešno izgovarate, profesor će vam odmah skrenuti pažnju i vi ćete to ispraviti. Sledeći put izgovorićete pravilno.

Ali kada nešto naučite pogrešno, i nastavite da koristite tako pogrešno, kasnije ćete imati veći problem da ispravite.

Takođe, druga stvar je vreme učenja. Za sve kojima nedostaje samodisciplina, tempo učenja vam nameće škola.

I ako se opredelite za ovu vrstu učenja, to ne znači da ne treba i da učite nemački i samostalno. Najbolje bi bilo da kombinujete oba.

 

Učite jezik na intenzivnim kursevima u samoj nemačkoj

Možda najbolja varijanta i najbrža. Učite jezik u samoj zemlji.

Prednost ovakvog učenja je to što je to otprilike jedino što radite, jer traju skoro ceo radni dan. Drugo, nalazite se na samom izvoru jezika, pa ono što naučite možete u svakodnevnim situacijama da koristite i vežbate.

To će vas naterati da ranije „propričate“ jezik, odnosno pređete iz pasivnog u aktivno korišćenje istog.

Postoji dosta škola u Nemačkoj koje drže ovakve kurseve za imigrante, recimo  https://www.sprachschule-aktiv.de/sr/

Dobro je znati da pošto vam i za ovaj vid ulaska u zemlju treba viza, konkretno viza za učenje jezika, sama škola će se pozabaviti papirologijom i pomoći vam da do nje dođete.

Pošto je ovo viza po kojoj nemate pravo na rad, ne računajte da ćete radite nešto sa strane. Moraćete sami da obezbedite dovoljno sredstava za izdržavanje i da im deponujete.

 

2.proverite koliko su vaše kvalifikacije priznate u nemačkoj

Sada dolazimo do glavnog pitanja..  šta planirate da radite u Nemačkoj?

ili ti, koje je vaše zanimanje koje bi ste obavljali tamo.

Da li su to zanimanja koja su deficitarna i za kojima stalno postoji potreba u Nemačkoj (kao što je medicinski kadar), ili planirate da radite nešto što ne spada u takvo zanimanje.

I za jedno i za drugo postoje mogućnosti, s tim što će prva grupa mnogo brže i lakše naći svoje zaposlenje.

I ako spadate u grupu čija su zanimanja tražena, ne znači da ćete preko noći naći posao. Sledeći korak je potvrda o priznatosti vaše diplome.

Potrebno je da nostrifikujete diplomu u samoj Nemačkoj.

 

Nostrifikacija ili priznavanje diplome u Nemačkoj

To ukratko znači da je potrebno da vam Nemačka proceni u kojoj meri se vaša diploma i njihova podudaraju.

Sama nostrifikacija košta i plaćate je sami. Pošto se priznatost razlikuje po pokrajnama Nemačke, može da se desi da vam za posao koji se nalazi na severu treba drugačije priznanje od one sa juga Nemačke.

Možete da dobijete odgovor da je priznata ili da je delimično priznata (što je češći slučaj). Ako vam je delimično priznata dobijate smernice koje obuke još treba da steknete da bi diploma bila potpuno priznata.

Sa ovim dokumentom, tražite posao koji će vam omogućiti da završite to što se od vas traži i steknete potpuno priznatu diplomu.

To konkretno za medicinske radnike znači bolnicu u kojoj će imati uslove da stekne praktično znanje i položi jezik sa medicinskim terminima.

U slućaju da ste stručnjak bez diplome, kao što je slučaj sa IT stručnjacima koji su takođe deficitarni, vaše kvalifikacije se procenjuju drugačije.

Potrebno vam je radno iskustvo i projekti kojima možete da dokažete svoju stručnost. U Nemačkoj polažete test gde će oni da potvrde vaše znanje. Takođe, treba da imate i položen Nemački jezik na nivou B2.

 

3.prevedite sva dokumenta na nemački

Sva dokumenta morate da imate prevedena na Nemački i overena kod priznatog sudskog tumača u Nemačkoj.

Ova usluga će vas koštati različito u zavisnosti gde je budete radili, tako da se raspitajte o cenama kod različitih firmi koje se ovim bave.

4.pripremite cv i motivaciono pismo

Cv će te svakako spremiti odmah, jer on sadrži faktičke podatke o vašem obrazovanju i radnom iskustvu. Ako u među vremenu steknete još neko priznanje ili radno iskustvo, ubacićete ga u svoju biografiju.

Motivaciono pismo bi trebali da pišete za svako radno mesto posebno kada aplicirate. Ono što možete je da pripremite neki koncept, odnosno kako mislite da treba da izgleda.

Više o tome u tekstu

Prijavite se za posao tako da ne mogu  da vas odbiju

5.Tražite posao

E sada, dolazimo do vrlo značajnog pitanja… Da li imate pasoš Eu ili ne?

Ako spadate u srećnike koji imaju papire EU vaša će šansa biti znatno bolja, pre svega zbog sledećeg koraka, a to je VIZA. Jednostavno, poslodavcima koji imaju hitnu potrebu za radnicima ne odgovara da čekaju da vi dobijete termin u ambasadi, pa odgovor…

Međutim i to što spadamo u zemlje trećeg sveta, ne znači da je nemoguće da se nađe posao u Nemačkoj. Pre svega zbog novog zakona o zapošljavanju iz 2020. Zakon o doseljavanju stručne radne snage (FEG) omogućava ubrzani postupak dobijanja vize.

Šta za nas znači novi zakon o zapošljavanju u Nemačkoj

Zakon o doseljavanju stručne radne snage stavlja vas u bolji položaj nego što je to bilo pre njega. NJegova svrha je da vas izjednači sa radnicima u Nemačkoj.

Posao tražite ili samostalno ili koristeći Nemačke agencije za regrutovanje radne snage.

Ako posao tražite potpuno sami,

trebalo bi da pratite oglase koji se pojavljuju na njihovim službama za zapošljavanje, ili da pratite njihove LinkedIn profile.

 

Linkedin i zašto bi bilo dobro da ga imam ako tražim posao u Nemačkoj

Pripremljena dokumenta ćete da šaljete na konkurse koji se otvore, i čekate da vas pozovu u drugi krug, na razgovor.

Agencije za zapošljavanje

 

Sve češće potrebu za radnicima Nemački poslodavci rešavaju preko njihovih agencija za zapošljavanje.

Angažovanjem agencija koje se tim bave, one jednostavno za njih regrutuju radnu snagu. Ispituju kvalifikacije, nostrifikacije i slično u ime poslodavca i nalaze mu najbolje rešenje. U principu, one su posrednik između poslodavca i zaposlenog.

Prednost traženja posla preko agencija je to što kada uđete u njihovu bazu, možete biti pozvani na više radnih mesta, jer one sarađuju sa više poslodavaca.

Naknada agencije je obično vaša prva plata, i posle nemate nikakve obaveze prema njima.

 

6.VIZA I DOZVOLA ZA RAD

Kao stručna radna snaga imate pravo da koristite ubrzani postupak za vizu. Sa ovim postupkom, skraćuje vam se vreme na termin u abasadi, dobićete ga u roku do tri nedelje, kao i vreme na odluku ambasade takođe do tri nedelje.

Naravno, kada predajete zahtev za vizu, morate da imate kod sebe pripremljena sva dokumenta: sertifikat o položenom znanju nemačkog jezika, nostrifikovanu diplomu kao i ponudu za posao od poslodavca.

Ako nostrifikaciju treba da dovršite u Nemačkoj, zamolite poslodavca da u vaše ime pokrene postupak kod nadležne službe za strance koja će da vam izda privremeno odobrenje ulaska – Vorabzustimmung 

Sa ovim odobrenjem registrovaćete termin za vizu.

za koga je ovakav način traženja posla?

-Mladi ste i ne žuri vam se mnogo

-Znate dobro Nemački i sigurni ste da ćete da se snađete sami

– Imate novac za početak ili možete da ga obezbedite

Ako vas interesuje koji se poslovi nude u Nemačkoj preko njihovih agencija

Prava zaposlenih u Nemačkoj -ugovor o radu

Kako je radni ugovor nešto čemu teži verovatno svako ko čita ovaj blog, ne bi bilo loše da se načelno upoznamo sa onim šta on sadrži. Sa zaposlenjem dolazi do potpisivanja ugovora, a sa njim i prava koja zaposleni ima. Ovo je pregled nekih pravila i odredbi, odnosno vaših prava koja iz njega proizilaze.

Ipak, kako je svaki ugovor firme različit ovo je samo primer, ne uzimajte ga kao pravni savet, več kao smernicu prilikom potpisivanja vašeg budućeg ugovora o  radu u Nemačkoj.

 

ZARADA

Plata, zarada, dnevnica, odnosno ono za šta ste došli u Nemačku.

Trebalo bi da znate da je minimalna zarada po zakonu u Nemačkoj u 2020.bila 9.35 eura na sat. Svaki ugovor o radu koji predviđa iznos koji je manji od toga smatra se delimično nevažećim.

Naravno, kada se kaže minimalna zarada, ne misli se na mlade ljude koji su praktikanti i došli su da uče, kao ni na one koji sekvalifikuju za posao.

Međutim, ako je zapolseni radnik u firmi, primljen na puno radno vreme, njegova zarada ne bi smela da bude manja od 9.35 evra  po satu. Ako to nije slučaj, može da zatraži svom poslodavcu razliku između stvarne i minimalne zarade. Kršenje odredbi o minimalnoj plati, može čak koštati 50 000 evra vašeg poslodavca.

 

BONUSI

Poseban deo platnog paketa čine bonusi. Postoji veliki broj različitih vrsta bonusa (trinesta plata, naknada za izuzetne rezultate, podsticiji za zaposlene…), i oni se takođe određuju u ugovoru.

DOPLATA

Doplata podrazumeva dodatno plaćanje preko ugovorene plate za slučajeve kada se radi prekovremeno, nedeljom ili za praznike. U ugovoru o radu bi trebalo da bude tačno naznačeno koliko se plaćaju ovi slučajevi.

BOLEST I BOLOVANJE

Ako zaposleni nije u mogućnosti da izvrši svoje radne obaveze zbog bolesti, ima pravo da uzme bolovanje.

boslet u Nemackoj

Ako zaposelni odsustvuje sa posla poslodavac mora da bude obavešten odmah. Pri tom, svako odsustvovanje duže od tri dana mora da se dokumentuje izveštajima od lekara (doznake).

Svako odsustvo zbog bolovanja se u Nemačkoj u prvih  6 nedelja isplaćuje zaposlenom 100%.

Ako se zaposleni ponovo razboli od osnovne bolesti, period bolovanja od 6 nedelja počinje ponovo ispočetka ako je prošlo najmanje šest meseci od kraja poslednjeg bolovanja ili godinu dana od početka prošlog. Ako je uzrok bolest novi, ciklus od 6 nedelja počinje ispočetka.

Nakon šest nedelja zaposleni imaju pravo na zakonsko (ili privatno ako imaju) socijalno osiguranje. Nadoknada je 70% zarade zaposelnog i maksimalno vreme za njegovu isplatu je 78 nedelja.

 

RADNA NEDELJA I RADNI DAN

Radna nedelja se definiše kao 6 radnih dana, od ponedeljka do subote. Radno vreme ne može da bude duže od 8 sati, pa samim tim ni radna nedelja ne može da bude duža od 48 radnih sati.

Radni dan se u izuzetnim slučajevima može produžiti na 10 sati rada, i obično je plaćen kao prekovremeni rad. Noćni rad može biti najduže 8 sati, a dežurstvo se takođe računa kao radno vreme a nekad i kao prekovremeni rad.

Pripravan rad, situacija kad zaposleni ne radi, ali je u stanju pripravnosti jer može da bude pozvan na posao, ne računa se u radno vreme.  Sa druge strane, rad nedeljom i državnim praznicima je u glavnom zabranjen.

Ako je radni dan duži od 6 sati, a manji od 9, mora da postoji pauza u trajanju od najmanje pola sata. Ova pauza može i da se podeli na dve pauze sa po petnaest minuta. Ako je radno vreme duže od 9 sati pauza mora da bude min.45 minuta.

Nakon kraja radnog vremena do sledeće smene, mora da prođe najmanje 11 sati.

 

 

 

godišnji odmor

GODIŠNJI ODMOR

U Nemačkoj je minimalno pravo na godišnji odmor 24 radna dana u godini. (U Nemačkoj se i subota podrazumeva kao radni dan).

Praksa je da poslodavci daju duže odmore, i to obično 25 – 30 dana godišnje.

Puno pravo na godišnji odmor, zaposelni stiče nakon 6 meseci rada. Ako zaposleni prestane da radi pre isteka ovih 6 meseci ili u prvoj polovini godine, imaće pravo na 1/12 godišnjeg odmora po mesecu rada. A ako pak, prestane da radi u drugom delu kalendarske godine, imaće pravo na ceo odmor.

Svaki zaposleni se mora prijaviti za korišćenje godišnjeg odmora poslodavcu i mora mu dati pismeni zahtev. Poslodavac mora da odobri zahtev da bi se godićnji odmor koristio.

Zahtev se može odbiti ako poslodavcu ne odgovara iz operativnih razloga da radnik u tom periodu odsustvuje sa posla.

Ako je zaposelni promenio poslodavca, a kod prethodnog već koristio godšnji odmor, nema pravo da ga koristi i kod novog poslodavca.

Odmor je plaćen 100 %, a osim toga,često se daju i dodatni bonusi za godišnji odmor.

Odmor se mora iskoristiti u kalendarskoj godini ili će biti oduzet. Ako iz ličnih razloga odmor nije mogao da se iskoristi u tekućoj godini, preneće se najkasnije do 31. marta iduće godine.

PRAZNICI U NEMAČKOJ

Pored odmora koji po mu zakonu pripada, radnik ima prava i da ne radi na državne praznike. Neki praznici se priznaju u nekoj, a ne priznaju u drugoj pokrajni Nemačke, tako da ne bi bilo loše i da se informišete o njima.

Praznici u Nemačkoj:

1.januar  Nova Godina – sve pokrajne

6.januar Bogojavljenje(tri kralja) -neke

10.april Veliki petak -sve pokrajne

12.april-13.april Uskrs – sve pokrajne

1.maj   praznik rada -sve pokrajne

21.maj Vaznesenje Hristovo -sve pokrajne

31.maj-1.jun Pfingstmontag -sve pokrajne

11.jun. Fronleichnam -neke pokrajne

5.avgustMaria Himmelfahrt – neke pokrajne

3.oktobar. Dan nemačkog jedinstva sve pokrajne

31.oktobar Dan reformacije – neke pokrajne

01.novembar Dan svih svetih -neke pokrajne

16.novembar Dan molitve i pokajanja Saksonija

25-26.decembar.  Božić -sve pokrajne

Kao što se može videti, praznici nisu isti u svim pokrajnama Nemačke, tako da će i neradni dani zavisiti od mesta u kome radite.

Posebnan tekst biće posvećen trudničkom i porodiljskom odsustvu

Ugovor o radu u Nemačkoj – šta treba znati?

 

Ako ste rešili da se preselite u Nemačku i nađete posao tamo, ugovor o radu je ono čemu ćete težiti da dođete što pre. To je zato što vam je on između ostalog jedan od papira koje treba da predate kada aplicirate za radnu vizu.

Iako dolazak do ugovora nije uopšte lak put, u ovom tekstu ćemo se pozabaviti samim ugovorom o radu i onome što bi trebalo da znate o njemu.

ŠTA TREBA DA SADRŽI UGOVOR O RADU?

Da bi se osiguralo postojanje dokaza o radnom odnosu preporučuje se da se ugovor o radu zaključi u pisanoj formi. Takav papir je jedan od onih sa kojima se aplicira za vizu. Ugovor o radu mora da sadrži najvažnije uslove zaposlenja radnika:

– Početak i trajanje radnog odnosa (probnog perioda)

-Opis posla

-Naknada (zarada)

-Ugovoreno radno vreme

-Dane praznika

-Otkazni rok

-Kolektivni ugovor

Važan deo ugovora je naknada za rad(plata). Plata se ugovara bruto, i od tog iznosa će se odbiti porezi i doprinosi.

Takođe, određuje se da li će se zaposelnom plaćati bonusi i dodatci, da li su mu plaćeni državni praznici, da li se plata isplaćuje na početku ili kraju meseca…

UGOVOR NA ODREĐENO VREME

Ugovor o radu se popravilu zaključuje na neodređeno vreme. Međutim, moguće je da poslodavac i zaposleni zaključe i ugovor na određeno vreme.

Ugovor na odrđeno vreme mora da bude određen objektivnim uslovima. Recimo, zapošljava se po projektu, zadatku ili do određenog datuma. Razlog takvog zaposlenja može biti i zamena odsutnog zaposlenog do njegovog povratka.

Ovakvo zaposelnje biće zakonito i ako se vrši bez obrazloženja, ali na period najduže dve godine. Ovakav ugovor se radniku može produžavati najviše tri puta i ne ukupno duže od dve godine. Nakon toga firma je dužna da radnika zaposli za stalno.

Još jedan slučaj su novootvorene firme. Nova firma radnike može da zapošljava na određeno vreme prve četri godine od osnivanja i to na period od najduže četri godine.

RAD SA POLA RADNOG VREMENA

Neki radnici rade sa pola radnog vremena. Razlozi zbog koga je tako su različiti. Kod nekoga je u pitanju doškolovavanje, nekom porodični odnosi…

Rad sa pola radnog vremena po Nemačkom zakonu podrazumeva svako radno vreme koje je kraće od radnika sa punim radnim vremenom.

U firmama koje imaju više od 15 zaposlenih, radnik ima pravo da zatraži smanjenje radnog vremena nakon šest meseci rada. Poslodavac pak, ima pravo da odbije ovaj zahtev ako proceni da bi mu to smanjilo radnu produktivnost.

Pod vrsta zaposlenja sa pola radnog vremena je neznatno radno vreme. To je zaposelnje gde zaposleni zarađuje manje od 450e mesečno, radi 50 radnih dana godišnje ili ne radi duže od dva meseca.To suposebne vrste rada koje su izuzete od doprinosa za socijalno osiguranje.

         više o vašim pravima u ugovoru o radu OVDE

 

OTKAZ UGOVORA O RADU U NEMAČKOJ

 

Kako je Nemačka pravna država, svi ugovori i povrede istih snose poseldice. Takav je slučaj i sa otkazom ugovora o radu.

Zbog ozbiljnih poseldica, otkazi se moraju prijaviti jasno i nedvosmisleno. Prestanak radnog odnosa mora da bude u pisanom obliku, u njemu mora da bude naveden tačan datum prestanka ugovora o radu, kao i razlog istog.

Ako sadrži formalne nedostatke može se proglasiti nevažećim.

otkaz

OTKAZNI ROK

Otkazni rok je u Nemečkoj po pravilu četri nedelje, stim što se radnim stažom ovaj period produžava. Ugovorom o radu se obično definiše trajanje otkaznog roka. On tako može biti duži ili kraći od toga ako je ugovorom o radu ili kolektivnim ugovorom drugačije određeno.

Svakako, otkazni roke se mora ispoštovati u svekom slučaju osim otkaza sa razlogom kada on stupa trenutno.

SINDIKAT RADNIKA

Ako u firmi postoji sindikat, on se moa obavestiti pre svakog otpuštanja. Obaveštenje mora da sadrži sve lične podatke radnika koji se otpušta kao i razloge otpuštanja,otkazni rok, vrsta otkaza i slično, bez obzira koliko dugo radnik radi u firmi.

OTPREMNINE

Otpremnina nije zakonom određena u Nemačkoj. Ako postoji, ona je obično određena kolektivnim ugovorom.

U praksi, poslodavci i zaposleni se nejčešće dogovore sami oko otpremine da bi izbegli sudske procese. Ona je najčešće 50% mesečne zarade po godini staža.

OTKAZ IZ RAZLOGA

Ako je u pitanju teška povreda ugovora o radu poslodavac može raskinuti ugovor trenutno, bez otkaznog roka. Obaveštenje o otkazu poslodavac mora da dostavi radniku najkasnije dve nedelje nakon što sazna činjenice koje su dovele do povreda radnog ugovora.

ZAŠTITA OD OTKAZA

Ako preduzeće ima manje od deset zaposelnih otkaz ne mora da bude opravdan, tj ne postoji zaštita od otkaza.

Ako preduzeće ima više od deset zaposlenih koji rade duže od šest meseci otkaz mora da bude „socijalno opravdan“.

„Socijalno opravdan“ otkaz se zasniva na razlozima koji su povezanim sa osobom, sa ponašanjem ili operativnim radnim mestom.

Razlog koji je povezan sa osobom je obično dugotrajna bolest i sl.Za ovaj razlog uzimaju se u obzir odnos učinka i naknade, koji može biti narušen usled dugih bolesti.

Razlog koji je povezan sa ponašanjem se odnosi na povredu dužnosti zaposlenog. Nemački zakon zahteva da poslodavac bar jednom opomene zaposlenog pre nego što mu da otkaz. Otkaz bez upozorenja se smatra nevažećim, pa se zato insistira da se pri upozorenju konsultuje služba za ljudcke resurse i da se svako upozorenje dokumentuje.

Otkaz iz operativnih razloga podrazumeva da je radnik postao tehnološki višak, odnosno da za njim u firmi više ne postoji potreba. Zbog promene strukture i prilagođavanja firme novoj situaciji može doći do promene, smanjenja broja zaposlenih. U ovom slučaju na isto mesto se ne sme zaposliti drugo lice.

Poslodavac mora da dokaže da ovo radno mesto prestaje da postoji, mora da izvrši selekciju među radnicima.  Pošto je teret dokazivanja otkaza na poslodavnu, zaposleni mogu da ospore otkaz pred sudom.

Sud će da odluči da li je otkaz efektivan, zaposleni prestaje sa radom na kraju otkaznog odnosa i nema pravo na otpremninu. Ako otkaz ne stupi na snagu zaposleni mora da se vrati na radno mesto i ima pravo na povraćaj zarade.

Pored opštih zaštita od otkaza, postoje grupe zaposlenih koje su posebno zaštićene:

-žene na trudničkom i porodiljskom

-zaposelni na roditeljskom odsustvu

-zaposelni sa teškim indivalidetom

-članovi sindikata radnika

-službenik za zaštitu podataka

SPORAZUMNI RASKID UGOVORA O RADU

Ovo je po pravilu najekonomičnije prestanak radnog ugovora. Ovakav ugovor mora biti pisan, moraju ga obe strane potpsati i u prisustvu advokata.

On sadrži informacije kao što su:

-datum i vrsta raskida

-otpremnina

-oslobđenje od radne dužnosti

-vraćanje službenog automobila

-čuvanje poverljivih podataka firme

-dužnost vraćanja imovine preduzeća

-penzioni plan

i slično…

LinkedIn – zašto bi bilo poželjno da ga imam ako tražim posao u Nemačkoj?

posao linkedIn

LinkedIn poslovna društvena mreža

Sada u 21.veku, kada se gotovo sve odvija online, od kupovine do zabavljanja, društvene mreže je jednostavno nemoguće ignorisati. Postoje mnoge društvene mreža, sa različitim namenama, ali ako ste u potrazi za poslom možda bi trebalo da razmislite da se priključite jednoj, specijalizovanoj za poslove: LinkedIn -u.

Kakav god da vam je stav o društvenim mrežama, ovo je nešto što bi za nekog ko traži posao trebalo da bude prečica do budućih poslodavaca.

Profil na LinkedIn-u je u suštini virtuelni CV. Kada popunjavate profil unosite podatke koje se tiču vašeg radnog iskustva, školovanja i svega što u principu i stoji u jednom Cv-u.

To što je društvena mreža, ne znači da joj je isti princip kao kod Instagrama ili Facebooka. Ovo je poslovna društvena mreža. Ne morate da dodajete sve ljude koje poznajete. A možete da pratite ljude koje ne poznajete,a zanimaju vas profesionalno.

Ne delite slike sa mora sa svojim članovima mreže, ali delite ono što je relevantno za poslove koje ste bavili ili kojima se bavite.

 ŠTA ĆE MENI LINKEDIN

Vrlo jednostavno, da biste se povezali sa budućim poslodavcima.

Profil na LinkedIn-u imaju osim radnika, i direktori, regruteri ali i same firme. Firme kada imaju potrebu za radnicima, oglašavaju posao direktno na svom LinkedInu.

Ako ih pratite, vrlo verovatno je da ćete odmah videti priliku.

Ako ste pak u mreži sa nekim direktorom firme u kojoj  biste voleli da radite, možete lako da ga kontaktirate preko mreže i da mu se preporučite.

To što je vaš profil u stvari vaš Cv, omogućava mu da odmah vidi da li ste zanimljiv kandidat za njih.

Mogu vas i oni sami naći na mreži da vam ponude posao, ako im se svidi vaš profil.

Vaša mreža, odnosno ljudi iz nje, mogu i da vas preporuče za neki posao.

Takođe, ona je između ostalog i baza znanja, tako da možete da je iskoristite i da naučite neke nove veštine. Kurseve koje položite tamo možete da postavite javno da se vide.

Olakšava vam potragu za poslom i u vašoj zemlji, a naročito vam može pomoći da se povežete sa inostranim poslodavcima sa kojima nemate priliku da se sretnete uživo na sajmovima i sl.

do posla LinkedIn

KAKO SE PRAVI PROFIL NA LINKEDINU

 

Kao prvo odete na www.linkedin.com i registruje te se.

Osnovna stvar kojom bi trebalo da se pozabavite je da napravite svoj profil što bolje.

Za početak -profilna SLIKA

To je ono što bilo koji posetilac profila prvo vidi. Na osnovu slike, stiče se neki prvi utisak, bez da se uopšte čita dalje, tako da je značajno da bude što profesionalnija. Najbolje bi bilo da na njoj u prvom planu bude lice, sa osmehom (ne kao za ličnu kartu). Jednostavno, dokazano je da ljudi bolje reaguju kada vide prijatna, prijateljska lica.

Cover slika (naslovna slika), nešto što bi trebalo da oslikava vaše zanimanje. Slika na koju kad se baci pogled možete da steknete uvid u posao kojim se osoba čiji je profil bavi.

NASLOV – VAŠE ZANIMANJE

Poželjno bi bilo da ovde stavite šta je ono što vi radite- zanimanje, odnosno koji ćete problem rešiti nekome.

ABOUT – O VAŠEM POSLU

Opis posla koji radite detaljnije, i vaš kontakt na koji mogu  da vam se jave ako im je to potrebno. Poželjno je da ima od 5 do 10 rečenica.

POSLOVI – šta ste radili na pozicijama i koje rezultate ste postigli na njima.

PREPORUKE- pozitivno je imati neke preporuke. To je nešto što povećava socijalni dokaz, to jest poverenje u vas kod budućih poslodavaca.

OPEN FOR BUSINESS -naznaka na profilu da tražite posao.

Možete da podesite i da li tražite posao sa punim radnim vremenom, ili pola,i to je nešto što nije vidljivo za sve, ali HR menadžeri mogu da vide kada traže kandidate.

NAPRAVITE MREŽU- dodajte ljude i povežite se sa njima.

 

pretraga poslova

KAKO SE PRETRAŽUJE POSAO NA LINKDINU

 

U polju za pretragu ukucate posao koji tražite i gde. Job search.

Izlistaju vam se svi poslovi na mreži po tom upitu. Ako nađete nešto što vam je interesantno, uđete na njega da vidite detalje.

Ako je to nešto što odgovara vašim referencama aplicirajte. U slučaju da se traži dodajte i Cv i motivaciono pismo.

Dobra stvar je da za svaki oglas za posao možete da vidite i koliko ljudi je apliciralo, koga od njih znate kao i ko je zadužen za zapošljavanje.

UMESTO ZAKLJUČKA

LinkedIn ima još mnogo opcija i mnogo prostora da se izdvojite od drugih klijenata kroz sadržaj koji možete da izbacijete na profilu. Pošto je zajednica koja okuplja kandidate za posao, regrutere i poslodavce iz celog sveta, ne bi bilo loše da razmislite da joj se priključite i probate da posao nađete sami direktno na mreži.

Jednostavno, pratite poslove u Nemačkoj po vašem zanimanju i onda kada nađete neki otvoren oglas za vašu poziciju aplicirajte direktno na mreži.

 

Šta se dešava sa ulaskom u Nemačku za vreme pandemije

Da li uopšte može da se uđe u Nemačku za vreme pandemije

Ako ste u nedoumici, šta pandemija konkretno znači za vaš ulazak ili povratak u Nemačku, ovo je tekst za vas.

Kao prvo, odmah da razjasnimo – za sada u Nemačku ne možete da uđete kao turista! Znači, spomenici, muzeji, lepa arhitektura… zaboravite.

Moje mišljenje je da čisto sumljam da takvi sada postoje, ali za svaki slučaj…

Sa druge strane, to ne znači da je zabrana ulaska potpuna. Postoje lica koja imaju pravo da uđu u Nemačku, čak i da zatraže vizu, ali i određene obaveze koje imaju uz to.

 

Ko ima pravo da uđe u Nemačku iz Srbije

Kao prvo Nemački državljanin u svakom trenutku može da se vrati u  Nemačku.

Ako imaju boravišnu dozvolu u Nemačkoj možete da se vratite na tamo posao.

Ako ste spajate sa porodicom (bračni ste partner ili dete) možete da uđete.

Ako ste upisali fakultet u  Nemačkoj ili treba da se vratite na univerzitet takođe imate to pravo.

Takođe, ako imate neodložno medicinsko lečenje ili morate da prisutvujete sajmu imate pravo da tražite posebno dozvolu uz koje ćete priložiti tražene dokaze.

Smrtni slučaj je još jedan od slučajeva u kojima možete da uđete u Nemačku.

 

 

Ko može da zatraži vizu

 

Vizu može da zatraži lice koje treba da se spoji porodici (bračni partner ili maloletno dete).

Takođe, radna snaga koja treba da se zaposli ako je

-visoko stručna, ima priznatu ili delimično priznatu diplomu

-medicinsko osoblje sa nostrifikovanom ili delimično nostrifikovanom diplomom

-studenti koji su upisali fakultet u Nemačkoj

-radnici po detašmanu

Viza se čeka 2-3 meseca trenutno.

Koje su mi obaveze kada uđem u Nemačku

Ako dolazite iz Srbije kao prvo morate da se elektronski prijavite pre nego što uđete u Nemačku. Prijava je na OVOJ adresi.

Na mejl ćete dobiti potvrdu u pdf formatu koju morate da odštampate i ponesete sasobom da je pokažete na graničnom prelazu.

Takođe, morate da imate negativan PCR test.

Posle ulaska u Nemačku dužni ste da 10 dana provedete u samoizolaciji, odnosno da budete u karantinu.
Kršenje mere karantina kažnjava se novčanom kaznom do 25000e evra. Pa vi vidite da li vam se to isplati.

Ovo je jedan od razloga zašto mnogi gastarbajteri ove godine nisu dolazili u svoju zemlju. Jednostavno, neko nije imao mogućnost da nakon povratka 10 dana bude kući i da ne radi. Pri tom, prinudni karantin se ne vodi kao bolovanje i nije plaćen. Vaša je odluka bila da izlazite iz zemlje.

 

U nekim slučajevima moguće je i da se mera samoizolacije smanji na 5 dana ako petog dana uradite PcR test i on se pokaže negativan.